Kallelse: Lärdomshistoriska samfundets årsmöte

2020-04-20

Lärdomshistoriska samfundets årsmöte äger rum den 4 maj 2020, kl. 13.15. Plats: Rum C426, Lux, Lunds Universitet. Se dagordning nedan. Samfundets stadgar finns på hemsidan under "om årsboken".


Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysning 


3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet

4. Val av två justerare för årsmötets protokoll

5. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om fastställande av
årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning

6. Val av ledamöter av styrelsen, som krävs för att göra den fulltalig 


7. Val av upp till två styrelsesuppleanter

8. Val av två revisorer 


9. Val av två revisorssuppleanter

10. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens valberedning 


11. Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året

12. Fullmakt att förvalta samfundets pengar, gällande värdinstitution

13. Övriga ärenden