Om tidskriften

Lychnos ges ut med stöd av Vetenskapsrådet.

Vetenskaplig inriktning och fokus
Tidskriften Lychnos ges ut av Lärdomshistoriska samfundet sedan 1936 och är därmed en av världens äldsta publikationer inom idé- och lärdomshistoria. Lychnos publicerar aktuell idéhistorisk forskning i bred bemärkelse, inklusive vetenskapshistoria, kunskapshistoria, teknikhistoria, miljöhistoria och medicinhistoria. Artiklar som publiceras i Lychnos kan skrivas på de skandinaviska språken eller engelska. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras recensioner och ämnesrelevanta kommentarer, samt notiser. 

Tidskriftssektioner och granskningsprocessen
Ett nummer av Lychnos har en öppen del och en tematisk del. Artiklar som avses för den öppna delen kan från och med 2023 skickas in till tidskriften när som helst under året, där de blir föremål för en löpande gransknings- och publiceringsprocess. Redaktionen har ambitionen att tiden från att en artikel skickats in till att ett beslut fattats inte ska överstiga tre månader. Bidragen till den tematiska delen granskas och publiceras samlat och är kopplade till det tidschema som gäller för årets aktuella tematiska utlysning. Till varje tematisk del utses en eller flera tematiska sektionsredaktörer. Alla artiklar, recensioner och kommentarer som publicerats under året ges i början av nästkommande år ut som en tryckt årsbok.

Artiklar som skickas in till tidskriftens öppna eller tematiska del följer principen för dubbel anonym granskning, vilket innebär att författare och granskare förblir anonyma för varandra genom hela processen. Recensioner och bidrag till Miscellaneasektionen granskas bara av tidskriftsredaktörerna.

Policy för öppen tillgång och upphovsrätt
Lychnos tillämpar högsta möjliga nivå av öppen tillgång, nivå "diamant". Det innebär att författare kan publicera sig helt utan avgifter, och att det publicerade materialet är  fritt och öppet tillgängligt för forskarsamhället och andra intresserade genom tidskriftens webbplats. Författare behöver inget tillstånd från tidskriften för att parallellpublicera artiklarna, eller använda andra sätt att ge materialet största möjliga spridning. 

Artiklarna publiceras med en Creative Commons-licens av typen CC-BY 4.0, som ger användare möjlighet att läsa, ladda ner, kopiera, distribuera, trycka, länka till och bearbeta fulltexten, givet att attribueringen görs på det sätt som licensvillkoren föreskriver.  https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Arkivering och tillgängliggörande
Författare kan tillgängliggöra kopior av sina texter, exempelvis genom öppna digitala arkiv, databaser, plattformar och webbplatser.

I dagsläget finns volymerna från 2005 och framåt digitaliserade på tidskriftens webbplats. Ett register över samtliga artiklar och recensioner mellan 1963 och 1987  finns tillgängligt här. Viss lagerhållning av årsboken i tryckt format finns och förfrågningar angående möjligheter att införskaffa enskilda nummer ställs till Nätverkstan, tidskrift@natverkstan.net .

Ambulerande redaktörsskap
Lärdomshistoriska samfundet och redaktionen för Lychnos ambulerar mellan svenska lärosäten och finns under perioden 2022–2024 i Umeå. Samfundet arrangerar var tredje år konferensen Idéhistoria på gång.

Läsare, granskare och författare uppmanas att registrera sig på hemsidan för att enklast följa nyheter och evenemang av idéhistoriskt intresse. Följ även Lychnos på Facebook. Idé- och lärdomshistoriska nyheter sprids även via en mejllista man kan registrera sig hos här.