Om tidskriften

Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria ges ut av Lärdomshistoriska samfundet (se stadgar) sedan 1936 och är därmed en av världens äldsta publikationer inom idé- och lärdomshistoria. Lychnos publicerar idéhistorisk forskning i bred bemärkelse och riktar sig till en akademiskt intresserad publik. Artiklarna är skrivna på de skandinaviska språken eller engelska. Förutom vetenskapliga artiklar publiceras recensioner och ämnesrelevanta debattinlägg.

Lychnos ges ut med stöd av Vetenskapsrådet och följer principen för anonym granskning, vilket innebär att författare och granskare förblir anonyma för varandra genom hela processen. Lychnos tillgängliggörs digitalt som open access via hemsidan sex månader efter att den fysiska boken nått prenumeranterna. I dagsläget finns volymerna från 2005 och framåt digitaliserade och det pågår ett arbete med att tillgängliggöra samtliga tidigare volymer. I väntan på detta finns ett register över samtliga artiklar och recensioner mellan 1963 och 1987 tillgängligt här.

Lärdomshistoriska samfundet och redaktionen för Lychnos ambulerar mellan svenska lärosäten och finns under perioden 2019–2021 i Lund. Samfundet arrangerar var tredje år konferensen Idéhistoria på gång. Nästa konferens äger rum i Lund hösten 2020 och är öppen för alla medlemmar i Lärdomshistoriska samfundet. Medlemskap i samfundet tecknas i samband med tecknande av prenumeration på Lychnos. Kostanden är 300 kronor per år. Konferensanmälan finns här.

Läsare, granskare och författare uppmanas att registrera sig på hemsidan för att enklast följa nyheter och evenemang av idéhistoriskt intresse. Följ även Lychnos på Facebook. Idé- och lärdomshistoriska nyheter sprids även via en mejllista man kan registrera sig hos här.