Lärdomshistoriska samfundet

Lärdomshistoriska samfundet skapades 1934 av Johan Nordström, den förste professorn i idé- och lärdomshistoria. Dess främsta uppgift är att ge ut årsboken Lychnos, som är en av världens äldsta publikationer inom idé-, medicin- och vetenskapshistoria.

 

Kallelse till ÅRSMÖTE

– Lärdomshistoriska Samfundet –  

 

 

 

KALLELSE TILL LHS ÅRSMÖTE

DATUM: 28 maj 2018

TID: 15:00-17:00

PLATS: Humanisten, Göteborgs universitet

DAGORDNING

 1. Öppnande
 2. Årsmötets är stadgeenliga utlysning
 3. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 4. Val av två justerare för årsmötets protokoll
 5. Uppläsning av styrelsens och revisorernas berättelser samt beslut om fastställande av årsbokslut och styrelsens ansvarsfrihet för det föregående årets förvaltning
 6. Beslut om sätesflyttning, 1 januari 2019.
 7. A) Val av ledamöter av styrelsen, som krävs för att göra den fulltalig [enligt §4 i det nya stadgeförslaget]

B). Val av kassör och firmatecknare med tillträde 1 januari 2019.

 1. Val av upp till två styrelsesuppleanter
 2. Val av två revisorer
 3. Val av en revisorssuppleant
 4. Val av högst tre ledamöter, varav en sammankallande, till föreningens valberedning
 5. Fastställande av årsavgiften för det närmast följande året
 6. Fullmakt att förvalta samfundets pengar, gällande värdinstitution, Göteborgs universitet. Fullmakt att förvalta samfundets pengar, gällande värdinstitution, Lunds universitet.
 7. Revidering av stadgar (vid förra årsmötet godkändes förslaget till nya stadgar. Om även detta årsmöte godkänner ändringarna kommer de nya stadgarna att träda i kraft).
 8. Information om utgivning av Lychnos
 9. Information om Idéhistoria på gång 30/11 – 1/12 2017
 10. Information om digitalisering av Lychnosoch Lychnosbiblioteket
 11. Övriga frågor
 12. Mötets avslutande

Styrelse verksamhetsåret 2017-18:

Andreas Önnerfors, ordförande. E-post: andreas.onnerfors[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7862382

Britas Benjamin Eriksson, vice ordförande. E-post: britas.benjamin.eriksson[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7864521

Anders Pedersson, sekreterare. E-post: anders.pedersson[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7864848.

Katarina Leppänen, vice sekreterare (redaktör Lychnos). E-post: katarina.leppanen[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7865872

Karolina Enquist Källgren, kassör (redaktionssekreterare Lychnos). E-post: karolina.enquist.kallgren[at]lir.gu.se. Telefon: 031-7865226

Samfundet_förslag till nya stadgar_ny version